Asset management

Wat is Asset Management?

Het beheer van constructies is asset management. Traditioneel beheer richt zich meestal op de langst mogelijke levensduur tegen de laagst mogelijke kosten. Door het invoeren van asset management wordt beoogd meer nadruk te leggen op het in balans brengen van risico’s, prestaties en kosten en het voorkomen van problemen.

Wat kunt u met Asset Management?

Asset management is een methode waarbij de activiteiten systematisch en gecoördineerd plaatsvinden. Hierdoor kan een organisatie optimaal zijn assets (objecten), prestaties en uitgaven managen over de gehele levenscyclus. Dit leidt tot een efficiënter beheer. Beslissingen met betrekking tot plannen en maatregelen worden veel meer genomen vanuit een Life-Cycle-Cost benadering. Dit voorkomt dat ‘winst’ op de korte termijn leidt tot een groter ‘verlies’ op de lange termijn.

Beheerplan

Een goed onderbouwd beheerplan kan opgesteld worden als de asset owner een visie heeft ontwikkeld c.q. het ambitieniveau heeft vastgelegd. Is de opgave vanuit het bestuur sober en doelmatig of moeten bijvoorbeeld objecten er altijd tip top uitzien i.v.m. het toeristisch karakter van de (binnen)stad? De asset manager vertaalt de visie naar concrete doelstellingen. Periodiek wordt getoetst of het behalen van de doelen op koers ligt (tijd, geld, kwaliteit).

Inspectie is input

De data die verzameld is tijdens de inspectie vormt waardevolle input voor het opstellen van uw beheerplan voor uw kades.

Juist voor (semi)overheden

Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het van groot belang dat hun assets, zoals bruggen, tunnels, viaducten, kademuren en wegen, veilig, bruikbaar en beschikbaar zijn. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen beheerders aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan uw areaal. Vaak kampt u met dalende budgetten en toenemende onderhoudskosten, gecombineerd met hoge eisen van de gebruikers. Met asset management blijft u beter binnen het budget, maar kunt u toch een optimaal onderhoudsprogramma opstellen, waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn.